ÉLETMŰVE

  Dubravszky László gazdag munkásságával kapcsolatban, ha a fő motívumot akarjuk megállapítani, akkor az emberiség és az emberiségfejlődés szolgálatának szentelt élete vezérfonalához, az antropozófiához jutunk. Ezen a téren csakúgy, mint az okkultisztika más területein is, kivételes jelentőségű munkásságot hagyott hátra.
Első lépésként érdemes felidézni azt, hogy annak ellenére, hogy Rudolf Steiner közelítőleg 350 kötetből álló hagyatékot adott át az utókornak, könyveiben és előadásaiban sok esetben megemlíti, hogy bizonyos dolgokra vonatkozóan csak utalásokat tehet, alapokat és vezérfonalakat adhat, melyek mentén a későbbiekben tovább lehet haladni, tovább lehet dolgozni. E továbbhaladásért, az antropozófia továbbéléséért és továbbfejlődéséért dolgozott Dubravszky László.
Ezen antropozófiai munkásságnak egyik fő részét a Rudolf Steiner kivonatok adják, melyek lényege a hatalmas méretű hagyaték tartalmi rendszerezése. Rudolf Steiner előadássorozatai annyira sokrétűek, hogy a fő téma mellett, a csak érintett területek számára is felbecsülhetetlen értékű és mélységű bölcseleti tartalmakat adott át, amelyek a különböző könyvekben és előadássorozatokban az adott témakör megközelítésének szempontjából kerülnek leírásra.
A kivonatok alapját, ezeknek a szellemtudomány kardinális kérdései mentén való tematikai összeválogatása, összegzése adja. Továbbá mivel kivonatokról van szó, az elemző feldolgozást követően, egy az adott tárgyra vonatkozó lényegkiemelés is történik. Ez pedig, lehetővé teszi a szintézist, illetve megkönnyíti az anyagban való kutatást, majd erre épülően az antropozófiai megismerési tartalom további kibővítését.
A Rudolf Steiner által az emberiségnek átadott szellemtudományi anyaggal kapcsolatban három fő feladat adódik. Egyrészről az anyag eredeti formában való archiválása, megőrzése, gondozása és publikálása. Másrészről Rudolf Steiner számos kezdeményezésének gyakorlatba való átültetése. Harmadrészről a tartalom továbbgondolása és kibontakoztatása. Dubravszky László ezen utóbbi harmadik területen tette le az alapokat. Ez a terület tehát, a progresszió.
Dubravszky László antropozófiai tudása mellett az okkultisztika egyéb iskoláinak és stúdiumainak mélyreható ismeretével is rendelkezett, ami lehetővé tette számára a Rudolf Steiner-i anyag, majd a belőle kibontakozó antropozófiai mozgalom kritikai vizsgálatát, és összevetését az okkultizmus régi keletű tradícióinak és jelenbeli áramlatainak tanításaival és gyakorlatával. Ezek mind alapfeltételei a továbbvitelnek, a továbbfejlődésnek, hiszen csak a szélesebb kontextusba helyezés adhat rálátást valamire. A rálátás pedig, alapfeltétele annak, hogy a továbbhaladásra és a kiteljesítésre vonatkozóan kezdeményezéseket lehessen tenni.
Dubravszky László szellemi munkásságának ez irányú eredményei dolgozataiban találhatóak, melyek számos kezdeményezést tartalmaznak a közeljövőre vonatkozóan. Az ezekben megfogalmazott feladatok, a Rudolf Steiner által adott szellemi impulzusok és az antropozófiai mozgalom továbbfejlesztését, illetőleg az okkultisztikára vonatkozó általános tudás magasabb szintre emelését célozzák. Ez utóbbiak olyan támpontokat adnak, melyek által a 21. század feladatai pontosan behatárolhatóak, megfogalmazzák a jelenlegi tudati lélek korszakát követő Manasz-kultúrához elvezető jelenbeli konkrét megtehető lépéseinket.
Dubravszky László e mellett a hazai asztrológiai élet egyik legmeghatározóbb alakja. Az Eörrsy Jánossal közösen írt „A tradicionális asztrológia tankönyve” című munka olyan alapmű, mely minden hazai asztrológus számára szilárd talapzatot ad a komoly, megalapozott asztrológiai tudás elsajátításához. Az asztrológia és az antropozófia kapcsolatát bemutató írásai pedig, iránymutatóak az asztrológiai praxis jövőjére nézve.
Továbbá a jövő vizsgálata szempontjából, az asztrológiai precessziós korszakokra vonatkozó szempontok és az antropozófia által leírt kultúrkorszakok összevetésével jelentősen kibővítette az ezirányú megismerési lehetőségeket. Illetőleg asztrológiai szerzők munkáiból is készített kivonatokat csakúgy, mint az okkultisztika más területein publikáló szerzők műveiből, ahol még fordításokkal is kiegészül a hagyaték. A munkásság részét képezik továbbá az eszperantó nyelvre vonatkozó munkák, a társadalomtudományi területekre vonatkozó írások, statisztikai és műszaki jegyzetek, illetőleg számítástechnikai anyagok is.

Dubravszky László tanulmánykötet

 

A Megismerés titka. Okkultizmus és beavatás napjainkban I.
A Megismerés titka. Okkultizmus és beavatás napjainkban II.
A Megismerés titka. Okkultizmus és beavatás napjainkban III.

Dubravszky László életműsorozat

 

1.   Az antropozófia körvonalai
2.   Rudolf Steiner fontos megállapításai
3.   A modern antropozófiai beavatás
4.   Asztrológiai elemtan és bevezetés az asztrológiai szintézisbe
5.   Állócsillagok az asztrológiában
6.   A tradicionális asztrológia tankönyve
8.   Nemzetgazdasági kurzus
9.   Kelet és Nyugat ellentéte
10.  A szociális és pedagógiai kérdések szellemtudományi szempontból
11.  A szociális kérdés sarkalatos pontjai a jelen és a jövő fontossága szempontjából
13.  Bevezetés az okkult tudományokba
14.  Beavatás – megismerés